Magbigay

Sa kabila ng magaganda naming hangarin, may isang bagay, na higit na mahalaga, na magiging batayan para maging lehitimo ang isang kandidato sa isang pampublikong posisyon. Ito ay lumabas sa unang lokal na balita, mula sa Chronicle, na naglahad sa kampanyang ito. Ang artikulong ito ay tinalakay ang lahat, ang pagbibigay ng halaga sa isang bagay: pera.

Mga Pangunahing Kaalaman

Walang duda na kailangan ng pera sa isang seryosong kampanya. Ang mga kaganapan ay kailangan ng pagpaplano at paghahanda, paggawa ng mga karatula, pagpapadala ng sulat, mga bayad na promosyon at marami pang iba. Buti na lang ang San Francisco ay nagbibigay ng pampublikong panustos sa mga kandidato na gustong umupo sa pwesto. Kailangan ang isa ay maging kwalipikado para magkaroon ng isang pampublikong panustos. Ang kandidato ay magiging kwalipikido kung:

Sumang-ayon sa isang limitadong boluntaryong gastos;
Paglikom ng hindi bababa sa $10,000 mula sa 100 na residente ng SF;
Patunayan at beripikahin na ang mga magbibigay ay residente ng San Francisco.

Ang pagsisiwalat ng mga bagay na nauukol sa pananalapi ay makikita sa San Francisco Ethics Commission — filer ID: 1397680

Ang Layunin

Sa lahat ng mga naunang layunin ng kampanyang ito, ang una ay ang paghahanap at pagbeberipika ng mga residente sa Lungsod at pag-iipon ng hindi bababa sa $10,000 mula sa kanila. Ito ay nagbibigay-daan para sa pampublikong pagpopondo, habang patuloy na kumukuha ng mga boto mula sa mga botante, sa mga tagapagbalita at mga politikal na grupo. Ito ang isang paraan upang ikaw ay makatulong sa kampanyang ito upang maging lehitimo ang ating pakikipaglaban, makatulong ka din sa paglakap ng pondo sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, pagpapakilala dito, at matuto sa mga stakeholder, mga eksperto, mga aktibista, at mga pinuno ng komunidad. Kahit sino ay maaaring magbigay, pero para sa layunin na maging kwalipikado sa pampublikong pagpopondo, kinakailangan ko ng higit pa sa donasyon — kailangan ko ng mga donor na mga residente ng San Francisco; na handa at kayang patunayan ito.

Mga kontribusyon na hindi lalagpas sa $500. Pera o padala na hindi lalagpas sa $99. Kung ang paggawa ng layunin ng donasyon ay makakatulong para maging kwalipikado sa pampublikong pantustos, ako ay nakikiusap sa iyo na i-print ang form na ito, sagutan ito, at ipadala na may kasamang personal na tseke na para sa:

Jones for Supervisor 2018
416 Turk Street #502
San Francisco, CA 94102